Hva skjer ved uhell?

Som blodgiver skal du vite at det er en risiko for at det kan skje uhell i forbindelse med en blodgiving. Men du bør også vite at risikoen er minimal. De fleste uhell er "småting" som forbigående følelse av ubehag eller blåmerker ved stikkstedet.

 

Du skal også vite at du som blodgiver har et sikkerhetsnett rundt deg.

Hvis noe skulle gå galt, er du å betrakte som en pasient og er derfor dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.

 

Blodgivere kan få erstatning for de skader som er en direkte følge av blodgivingen, men også ulykkestilfeller i forbindelse med transport til og fra en avtalt time til blodgivning er dekket, med mindre erstatning oppnås fra annen side.

 

Hvis man har ubehag etter en blodgiving eller kommer ut for et uhell, skal man snarest kontakte blodbanken sin. Sammen med blodgiveren skrives en rapport om hendelsesforløpet og komplikasjonen. Denne blir i henhold til blodforskriften videresendt til Hemovigilans (Transfusjonstjenestens rapporteringssystem for skader ifm blodgiving), og blodgiveren får videre oppfølging fra blodbanken.